16 Απριλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Το επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ στο 2022

 
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΟΡΑΜΑ και καθήκον μας είναι να καταστήσουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρότυπο δημόσιο οργανισμό, εφάμιλλο των κορυφαίων φορολογικών και τελωνειακών διοικήσεων διεθνώς, λειτουργώντας με βάση τις αρχές και τις αξίες μας, με σκοπό να υπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. 

1.2 ΑΠΟΣΤΟΛΉ είναι να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση και καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

1.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το Στρατηγικό Σχέδιο 2020-2024 της ΑΑΔΕ δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2020 (ΦΕΚ 680/Β/3-3-2020) και περιλαμβάνει 3 στρατηγικούς στόχους και επιμέρους άξονες παρέμβασης/δράσεων.

2 Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2020-2024 στοχεύουμε σε: ΣΣ 1: Μεγιστοποίηση των Δημοσίων εσόδων και περιορισμός φαινομένων μη συμμόρφωσης • Ενίσχυση Οικειοθελούς Συμμόρφωσης • Αντιμετώπιση φαινομένων μη συμμόρφωσης ΣΣ 2: Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων και προστασία του κοινωνικού συνόλου • Συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων • Προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος ΣΣ 3: Αποτελεσματικός, δυναμικός και καινοτόμος Οργανισμός • Διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες και διαρκής λογοδοσία • Αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού • Διαρκής μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός με βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας • Ορθολογική διαχείριση παγίων, υποδομών και δαπανών • Διαχείριση κινδύνων Οργανισμού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η ΑΑΔΕ ενσωματώνει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της, τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής δημοσιονομικής πολιτικής, όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών με το υπ. αριθμ. 495/6.11.2019 έγγραφο. Με γνώμονα τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών στοχεύει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού προσανατολισμού και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εντός του πλαισίου αυτού, και μέσω της φορολογικής πολιτικής, επιδιώκονται:
• Η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η γενικότερη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
 • Η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων μέσω φορολογικών κινήτρων.
• Η ενδυνάμωση των ελληνικών εξαγωγών.
• Η βελτίωση των συναλλαγών μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
• Η ενίσχυση της προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος.

Προτεραιότητες της ΑΑΔΕ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της για το έτος 2022, σε εναρμόνιση με τους παραπάνω άξονες κυβερνητικής πολιτικής αποτελούν:
 • Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών.
• Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
• Η αποτελεσματικότερη στόχευση ελέγχων μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου φορολογουμένων και εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχων.
• Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσω ορθολογικής/βέλτιστης κατανομής και διαρκούς εκπαίδευσης.
• Η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών φόρων σε πολίτες και επιχειρήσεις.
• Ο περιορισμός του λαθρεμπορίου με την ενίσχυση των μέσων δίωξης.
• Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων.

About Author

Μοιραστείτε το: