16 Απριλίου 2024

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

Αύριο νέα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τουΠεριφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί τηνΠέμπτη07Απριλίου2022 και ώρα 12:00,στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ- οδός Υγείας αριθμ. 2),σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, τηναριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00»  και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα και μετις διατάξειςτου άρθρου 176 παρ. 3 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 περ. Ν. 4735/2020), είναι:

1.Έκφραση άποψης επί  της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.  

 – (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ).

About Author

Μοιραστείτε το: